Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Identiteit van opdrachtnemer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Mounya Dahma (actief onder bedrijfsnaam Moonvoice), voice-over en stemactrice. Gevestigd te Noordwijk.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en/of opdrachtovereenkomst (schriftelijk of per e-mail) tussen de opdrachtnemer (Mounya Dahma) en de opdrachtgever.

 

Artikel 3 - Offertes en prijsopgaven

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk of per e-mail aangegeven.

3.2 Offertes en afgesproken leveringsdata kunnen altijd worden herzien als Mounya Dahma, voor het uitvoeren van de opdracht, het volledige op te nemen script, of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen. Of als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen door Mounya Dahma ook worden herroepen als de werkzaamheden afwijken van wat door de opdrachtgever van tevoren is aangegeven.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door de opdrachtgever per mail wordt bevestigd en/of wordt ondertekend.

4.2 De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welk uitzendmedium de productie gebruikt gaat worden. Daarnaast of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. Een lokale zender is: een zender die in maximaal 1 gemeente te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Een landelijke zender is een zender die in minstens 4 provincies te ontvangen is. Internet is landelijk.

4.3 De opdrachtgever is verplicht de onder de overeenkomst vallende producties alléén voor het afgesproken doel en de afgesproken termijn te gebruiken. Als de opdrachtgever de producties voor een ander doel of afwijkende periode gebruikt, zal Mounya Dahma extra kosten in rekening brengen. Volgens de door Mounya Dahma opgestelde tarieven.

 

Artikel 5 - Tarieven

5.1 Voor alle producties hanteert Mounya Dahma vaste prijzen. Deze zijn gepubliceerd op mijn website www.moonvoice.nl, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 De genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw.

5.3 Prijzen zijn van toepassing bij opname in de geluidsstudio van Mounya Dahma zelf. Bij opname op locatie kunnen onkosten in rekening worden gebracht, zoals reiskosten, verblijfskosten, travelfee of studiokosten. De opdrachtgever dient duidelijk van tevoren aan te geven waar de opname plaatsvindt. Ook Mounya Dahma zal duidelijk van tevoren en per mail aangeven wat de eventuele extra kosten zijn voor een opname op locatie.

5.4 De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script, per productietype en per uitzendmedium. Als er meerdere scripts voor 1 productie moeten worden opgenomen, zal er voor elk script een prijsafspraak worden gemaakt. Als hetzelfde script voor meerdere productietypes en/of uitzendmedia wordt gebruikt, wordt ook daar een aparte prijs voor berekend.

5.5 Bij de prijs is een retake op de tone of voice inbegrepen. Wanneer bij een opnamesessie de klant (of een door hen aangewezen regisseur) virtueel of fysiek aanwezig is, vervalt de bij de prijs inbegrepen retake op de tone of voice.

5.6 Wijzigingen na opname op de gebriefde tone of voice, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

5.7 Tekstwijzigingen achteraf worden, als nieuwe opname doorberekend aan de opdrachtgever.

5.8 Spreekfouten door Mounya Dahma worden kosteloos aangepast.

5.9 Kleine afwijkingen in stemgeluid of opnameniveau zijn geen reden tot afkeuren van de opnames en tot annulering van de opdracht.

 

Artikel 6 - Leveringstermijn

6.1 De leveringstermijn of aanleveringsdatum wordt van tevoren in overleg bepaald. Mounya Dahma heeft het recht om af te wijken van de afgesproken leverdatum, als de opdrachtgever niet op tijd het definitieve script/input aanlevert.

6.2 Mounya Dahma mag altijd een productie weigeren, zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

 

Artikel 7 - Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever zal alles doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van een opdracht door Mounya Dahma mogelijk te maken, zoals het aanleveren van correcte en foutloze scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en/of duidelijke instructies met betrekking tot de tone-of-voice. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten, als de opdrachtgever hier niet geheel of gedeeltelijk aan voldoet.
7.2 Eventuele extra kosten die door wijzigingen van de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht ontstaan, kunnen door Mounya Dahma bij de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

7.3 Door Mounya Dahma ingesproken commercials hebben een gebruiksrecht (buy-out) van 1 jaar. Bij (opnieuw) gebruik van de productie na dat eerste jaar, wordt 50% van de origineel afgesproken prijs gefactureerd. De opdrachtgever is verplicht Mounya Dahma, minstens 28 dagen voor einde buy-out periode, op de hoogte te brengen van verlenging van het gebruiksrecht. Bij het nalaten van deze informatie door opdrachtgever, behoud Mounya Dahma zich het recht voor de ingesproken tekst terug te vorderen en iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever. 

7.4 Publicatie van door Mounya Dahma ingesproken teksten is pas toegestaan na betaling van de factuur. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

Artikel 8 - Aanlevering door opdrachtnemer

8.1 Mounya Dahma levert ruwe audio aan. Dit wil zeggen, onbewerkte audio waar je ademhalingen, klikjes, plopjes etc. kunt horen. Uiteraard is de audio wel vrij van versprekingen. De .wav file zal Mounya Dahma via Wetransfer.com versturen.

8.2 Bij afzegging achteraf wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

8.3 Mounya Dahma behoudt zich het recht voor om geproduceerd voice-over materiaal te gebruiken ter promotie van haar diensten, tenzij er duidelijk sprake is van vertrouwelijke informatie, of dat de opdrachtgever vooraf schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud.
9.1 Zolang Mounya Dahma geen volledige betaling voor de opdracht heeft ontvangen, blijft de geleverde productie eigendom van Mounya Dahma.
9.2 Mounya Dahma heeft het recht de productie terug te vorderen, als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, als hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of als er beslag op de producties wordt gelegd.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Op alle door Mounya Dahma verstrekte ingesproken teksten behoudt Mounya Dahma zich altijd het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan als Mounya Dahma daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
10.2 De opdrachtgever kan het door Mounya Dahma geleverde product alleen voor een andere productie of nieuw project gebruiken na financiële compensatie, die in overleg met Mounya Dahma vastgesteld dient te worden.
10.3 Als de opdrachtgever wil dat Mounya Dahma bij haar werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden van derden, dan garandeert de opdrachtgever dat hij/zij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.
10.3 Als de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 3 van dit artikel handelt, is hij/zij aan Mounya Dahma een boete van EUR 10.000,00 verschuldigd voor iedere handeling.

 

Artikel 11 - Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
11.2 Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoud Mounya Dahma zich het recht voor incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te berekenen en de ingesproken tekst terug te vorderen. En iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever. 

 

Artikel 12 - Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.